Αρχική / Ασφάλειες

Θεσμός Μεσίτη

Σύμφωνα με τον νόμο 2170/93 μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο το οποίο έχει ως έργο προς τον ασφαλιζόμενο να ενεργεί κατ΄εντολή του χωρίς να δεσμεύεται

ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης και να προβαίνει σε όλες τις  αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Συγκεκριμένα στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, υπάρχει νομικό πλαίσιο σχετικά με τους μεσίτες αστικών συμβάσεων και τίθενται αυστηροί κανόνες άσκησης του επαγγέλματος, όπως:

• Να δίδουν στους πελάτες τους πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές.

• Να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο.

• Να έχουν την πλήρη ευθύνη των ενεργειών τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

• Να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας.

• Να εισπράττουν αμοιβή μόνο με την επιτυχή κατάληξη της διαμεσολάβησης.

• Να λαμβάνουν έγγραφες εντολές.

• Να έχουν επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη.

• Να τηρούν βιβλίο παραπόνων.

• Να τηρούν ουδέτερη στάση κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

• Να έχουν καταθέσει εγγύηση ή να προσκομίσουν τραπεζική εγγύηση, για να μπορούν να εισπράξουν προκαταβολές, τις οποίες καταθέτουν σε ειδικό λογαριασμό.

• Να αναρτούν σε εμφανές σημείο του γραφείου τους, την επωνυμία της τράπεζας που συνεργάζονται και τον αριθμό του λογαριασμού τους.

Η παράβαση των ανωτέρω κανόνων έχει σαν συνέπεια και την οριστική ακόμη αφαίρεση της αδείας άσκησης του επαγγέλματος.

Παράλληλα προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος είναι:

• Πανεπιστημιακή μόρφωση ή μόρφωση επιπέδου ΤΕΙ.

• Πρακτική άσκηση, πριν την λήψη της αδείας, ανάλογη με την μόρφωση του υποψηφίου.

• Επιτυχείς εξετάσεις μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης.

• Λευκό ποινικό μητρώο.

• Φερεγγυότητα.

• Βαθμίδες και τίτλος μετά από επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα και επιτυχείς ειδικές εξετάσεις.

Copyright 2018 by zirogianni.gr - Designed & Powered by Fortunet Hellas Inc. | e-agents technology